Ontwerpbestemmingsplan Kamperweg 27 ter inzage

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kamperweg 27 met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het doel van het bestemmingsplan is om de bestemming in overeenstemming te brengen met het gebruik. Het plangebied heeft op dit moment in de bestemming ‘Maatschappelijk’ met een dierenpension, maar wordt niet meer als zodanig gebruikt. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds beëindigd, de bedrijfswoning wordt nog steeds bewoond. Het initiatief voorziet erin om de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’

Inzagetermijn

U kunt de stukken 22 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.816BUWHKamperw27-ON01) en onderstaand

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via S. Vosselman, (0578) 69 94 94.