Ontwerpbestemmingsplan Kommerseweg ongenummerd, Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kommerseweg ongenummerd, Heerde met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan is om één nieuwe woning te realiseren in combinatie met landschapsinvesteringen aan de Kommerseweg ongenummerd, naast 8. 

Inzage

U kunt de stukken van 17 november 2021 tot en met 28 december 2021 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.616ONTKommerse-ON01) en de stukken zijn onderstaand in te zien.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jasper Mijnheer, (0578) 69 94 94.