Ontwerpbestemmingsplan Nachtegaalweg 48 te Wapenveld

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nachtegaalweg 48 te Wapenveld met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling voor de realisatie van zes woningen op het perceel Nachtegaalweg 48 te Wapenveld.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 3 april tot en met 15 mei inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op  www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.214NACHTWG48-ON01) en is onderstaand te bekijken:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via mevrouw S. Vosselman, (0578) 69 94 94.