Ontwerpbestemmingsplan Sportlaan 2 Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan 2 Heerde’ met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 13 woningen mogelijk ter vervanging van het voormalige schoolgebouw. In het plangebied blijft het kinderdagverblijf gehandhaafd.

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 20 mei tot en met 30 juni 2020. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.419Sportlaan2-ON01). U kunt de stukken onderstaand ook inzien:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling per telefoon via M. Korte, (0578) 69 94 94.