Ontwerpbestemmingsplan Werverweg ongenummerd

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Werverweg ongenummerd Heerde met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 23 woningen op het perceel gelegen aan de Werverweg te Wapenveld, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie M nummer 1482.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 15 november tot en met 27 december 2023 inzien. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.226Werverwegong-ON01) en is hieronder in te zien.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan binnen de genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via de heer T. Melenhorst, 0578 - 69 94 94.