Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Zwolseweg 50

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zwolseweg 50, Heerde met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een appartementengebouw op het perceel Zwolseweg 50 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nummers 8220 en 8221. In het gebouw zullen 10 appartementen mogelijk worden gemaakt. De huidige bebouwing zal worden gesloopt. 

Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij volgens het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder het voornemen heeft een hogere grenswaarde vast te stellen voor het te bouwen appartementengebouw. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 6 juli tot en met 17 augustus 2022 inzien. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.418aZwolsewegong-ON01) en is onderstaand in te zien.

Bestemmingsplan

Besluit hogere waarde

Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het besluit Hogere grenswaarde binnen de genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. U kunt daarbij ook uw zienswijze indienen op het ontwerpbesluit vaststelling Hogere grenswaarde Wet Geluidhinder.

Wilt u alleen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder, dan moet u uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Een zienswijze indienen kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via de heer T. Melenhorst, 0578 - 69 94 94.