Vastgesteld bestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 17 april 2023 het bestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het realiseren van 30 appartementen juridisch en ruimtelijk geregeld.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 10 mei 2023 tot en met dinsdag 20 juni 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.0246.423HDEBonenb48-VA01 en de stukken staan hieronder.

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot 20 juni 2023. U kunt alleen een beroep indienen als u op tijd een geldige zienswijze heeft ingediend, of als u belanghebbende bent. U kunt een beroep instellen bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag