Vastgesteld bestemmingsplan Borchgraverweg 10

De gemeenteraad van Heerde heeft op 27 mei 2019 het bestemmingsplan Borchgraverweg 10 te Heerde ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan zorgt voor een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken van 12 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook  op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.813BUWBORCHW-VA01) en onderstaand:

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat diens zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.