Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oost, 2e herziening, De Stege 1

Burgemeester en wethouders van Heerde maken bekend dat vanaf 6 maart tot en met 16 april 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Oost, 2e herziening, De Stege 1 in Veessen, ter inzage ligt. De gemeenteraad van Heerde heeft op 18 februari 2019 dit bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt ter plaatse de realisatie van 2 woningen mogelijk; een woning ter vervanging van de bestaande voormalige bedrijfswoning en een woning ter vervanging van de bedrijfsschuren.

Inzage

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder een zienswijze in te dienen kunnen gedurende de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Dit geldt ook voor een ieder wanneer het beroep betrekking heeft op de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag).

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.