Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied West, Nieuw Ennerveld”

De gemeenteraad van Heerde heeft op 5 juli 2021 het bestemmingsplan “Buitengebied West, Nieuw Ennerveld”, planidentificatienummer: NL.IMRO.0246.911BUWEnnerveld-VA01, ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het herontwikkelen van het recreatieterrein Ennerveld op het perceel Molenweg 1 te Wapenveld. Een groot deel van het recreatieterrein wordt teruggegeven aan de natuur. Op het resterende deel zullen onder andere 77 recreatiewoningen en een multifunctioneel receptiegebouw worden gerealiseerd, met aanvullende voorzieningen zoals wandelpaden, parkeerplaatsen en een uitkijktoren.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken van 14 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021 inzien. Het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.911BUWEnnerveld-VA01) en is aan de rechterkant van deze pagina in te zien, onder Bijlagen. 

U kunt het bestemmingsplan ook op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde inzien.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.