Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied West, herziening Kerkdijk 5

De gemeenteraad van Heerde heeft op 5 juli 2021 het bestemmingsplan Buitengebied West, herziening Kerkdijk 5 gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan zorgt voor een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken van 21 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.820BUWKerkdijk5-VA01).

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.