Vastgesteld bestemmingsplan Heerde, De Sa naast 32

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2021 het bestemmingsplan Heerde, De Sa naast 32 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan zet de huidige bestemmingen ‘Wonen’, zonder bouwvlak, om naar ‘Wonen’ met een bouwvlak waarbij de mogelijkheid ontstaat om op het perceel naast het adres De Sa 32 te Heerde een vrijstaande woning te bouwen. 

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen met ingang van 6 oktober 2021 gedurende zes weken (tot en met 16 november 2021) ter inzage. Het bestemmingsplan met het identificatienummer NL.IMRO.0246.421DeSaong-VA01 is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en is onderstaand in te zien:

Het bestemmingsplan is tevens op werkdagen tussen 08:30 uur en 12:30 uur (op afspraak) in te zien in het gemeentekantoor van Heerde.

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Naast het instellen van beroep kunt u binnen de hierboven gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op dit verzoek is beslist.