Vastgesteld bestemmingsplan Jacoba’s Hof

De gemeenteraad van Heerde heeft op 2 oktober 2023 het bestemmingsplan Jacoba’s Hof gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het toevoegen van een bouwvlak voor 8 woningen juridisch en ruimtelijk geregeld op het perceel naast de kruising Nachtegaalweg-Groteweg te Wapenveld, kadastraal bekend HDE00-C-6228 & HDE00-C-7479.

Hogere grenswaarde 

Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij op basis van artikel 110c van de Wet geluidhinder op 22 augustus 2023 hogere grenswaarden heeft vastgesteld van 49 tot 60 dB, ten behoeve van de bouw van 8 woningen op het perceel naast de kruising Nachtegaalweg-Groteweg te Wapenveld, kadastraal bekend HDE00-C-6228 & HDE00-C-7479.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van 15 november 2023 tot en met 26 december 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op  www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.218BPNachtegGrotew-VA01) en hieronder bekijken.

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 26 december 2023. U kunt alleen een beroep indienen als u op tijd een geldige zienswijze heeft ingediend, of als u belanghebbende bent. U kunt een beroep instellen bij
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag