Vastgesteld bestemmingsplan Meenseweg 3-5 Heerde

Het college van Heerde maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 5 oktober 2020 het bestemmingsplan Meenseweg 3-5 Heerde ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het erf aan de Meenseweg 5 te heronwikkelen van agrarisch naar wonen in het kader van de regeling voor functieverandering van de gemeente Heerde. Het plan omvat de sloop van de agrarische gebouwen en de bouw van twee nieuwe vrijstaande woningen met bijgebouwen. 

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen met ingang van 11 november 2020 gedurende zes weken (tot en met 22 december 2020) ter inzage. Het bestemmingsplan met het identificatienummer NL.IMRO.0246.818BUWMEENSEW5-VA01 is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de rechtekant van deze pagina. Het bestemmingsplan is tevens op werkdagen tussen 08:30 uur en 12:30 uur (op afspraak) in te zien in het gemeentekantoor van Heerde.

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Naast het instellen van beroep kunt u binnen de hierboven gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op dit verzoek is beslist.