Vastgesteld bestemmingsplan Stationsstraat 9-11, Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 30 mei 2022 het bestemmingsplan Stationsstraat 9-11 gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan zorgt voor een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een nieuwe woning.

U kunt de vastgestelde stukken inzien

Van 22 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.420HDEBPStations9-VA01) en de stukken zijn hieronder in te zien:

Belanghebbenden kunnen beroep instellen

Tijdens de termijn van terinzagelegging. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.