Vastgesteld bestemmingsplan Wapenveld Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen

De gemeenteraad van Heerde heeft op 20 februari 2023 het bestemmingsplan “Wapenveld Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen” gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van een multifunctionele accommodatie en een appartementengebouw in het centrum van de kern Wapenveld juridisch en ruimtelijk geregeld. Het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 8 maart 2023 tot en met dinsdag 18 april 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.219MFAHvCramer-VA01) en het bestemmingsplan staat hieronder.

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 18 april 2023. U kunt alleen een beroep indienen als u op tijd een geldige zienswijze heeft ingediend, of als u belanghebbende bent. U kunt een beroep instellen bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag