Vastgesteld bestemmingsplan Zwarteweg 2 Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 23 maart 2021 en met een herstelbesluit op 12 april 2021 het bestemmingsplan Zwarteweg 2 Heerde ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een kenniscentrum circulair bouwen alsmede een ambulancepost met bijbehorend erf- en parkeervoorzieningen op het perceel Zwarteweg 2 te Heerde.

Inzagetermijn

U kunt de vastgestelde stukken van 21 april 2021 tot en met 1 juni 2021 inzien. Het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.614-VA01) en is onderstaand in te zien.

U kunt het bestemmingsplan ook op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde inzien. Vanwege de geldende corona-maatregelen heeft dit echter niet onze voorkeur.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat diens zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.