Vastgesteld bestemmingsplan en besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Zwolseweg 50

De gemeenteraad van Heerde heeft op 12 december 2022 het bestemmingsplan Zwolseweg 50 met de daarbij behorende stukken gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling die de bouw van een appartementengebouw mogelijk maakt op het perceel Zwolseweg 50 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nummers 8220 en 8221. 

Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij volgens het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder op 31 oktober 2022, aangevuld met een besluit van 6 december 2022, het besluit heeft genomen een hogere grenswaarde vast te stellen voor het te bouwen appartementengebouw. 

U kunt de vastgestelde stukken inzien

Dat kan van 11 januari tot en met 22 februari 2023. Op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan en het Besluit Hogere Grenswaarde kunt u ook hieronder bekijken. En het bestemmingsplan (NL.IMRO.0246.418aZwolsewegong-VA01) staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Besluit Hogere grenswaarde

Beroep

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Daarnaast kan een ieder binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.