Vastgesteld bestemmingsplan Elburgerweg 19 – 19-1 Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 27 mei 2024 het bestemmingsplan Elburgerweg 19 – 19-1 Heerde ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan valt onder het overgangsrecht na invoering van de Omgevingswet. Hiermee is op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het realiseren van een woning en een landschappelijke versterking juridisch en ruimtelijk geregeld.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 19 juni 2024 tot en met dinsdag 30 juli 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.429HDEBPElburg19-VA01) en hieronder bekijken:

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 30 juli 2024. U kunt een beroep instellen bij:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag