Vastgesteld bestemmingsplan Werverweg Heerde ongenummerd

De gemeenteraad van Heerde heeft op 4 maart 2024 het bestemmingsplan Werverweg ongenummerd Heerde gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan valt onder het overgangsrecht na invoering van de Omgevingswet. Hiermee is op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het realiseren van 23 woningen juridisch en ruimtelijk geregeld.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 23 april 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.Werverwegong-VA01) en hieronder bekijken.

U kunt 6 weken lang beroep indienen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met dinsdag 23 april 2024. U kunt een beroep instellen bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag