Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Soerelseweg 9-11

De gemeenteraad van Heerde heeft op 27 mei 2024 besloten een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven. De VVGB wordt ter inzage gelegd met de daarbij horende stukken. Dit op grond van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de realisatie van 6 appartementen en een vrijstaande woning. 

Omgevingsvergunning met een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2024 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 6 appartementen en een vrijstaande woning. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder op 4 juni 2024 heeft besloten een hogere grenswaarde vast te stellen voor het te bouwen appartementengebouw.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 26 juni 2024 tot en met woensdag 7 augustus 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt de stukken in diezelfde periode ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (Soerelseweg 9-11) en hieronder bekijken:

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 7 augustus 2024 bij Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.