Planschade, schadevergoeding

Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van zogenoemde planschade.

Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd doordat de gemeente het bestemmingsplan heeft veranderd (herziening of wijziging), er ontheffing (vrijstelling) is verleend van het bestemmingsplan of dat er een projectbesluit is verleend. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bebouwing die toegestaan wordt vlak tegenover, naast of achter uw huis, zorgt dat u bijvoorbeeld aanzienlijk minder licht, uitzicht of privacy heeft. Ook kunt u inkomen mislopen door een nieuwe inrichting van het gebied.

Wetgeving rondom planschade

Per 1 juli 2008 is de wetgeving rondom planschade gewijzigd. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staat uitgebreid omschreven wanneer u wel en niet om een tegemoetkoming in schade kunt verzoeken.

De gemeente heeft hiervoor ook een Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Heerde 2008 vastgesteld. In deze procedureverordening staat beschreven hoe de procedure eruit ziet als u een verzoek om tegemoetkoming in schade wilt doen. Er is onder andere de doorlooptijd van een planschadeverzoek beschreven. Ook staat aangegeven op welke situaties de oude Procedureregeling planschadevergoeding 2005 nog van kracht is. Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening 2008 is de oude procedureregeling planschade 2005 dus nog niet vervallen/ingetrokken.

Normaal maatschappelijk risico

Eén van de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2008 is de introductie van het begrip ‘normaal maatschappelijk risico’. Dit criterium berust op het beginsel ‘gelijkheid voor publieke lasten’. Schade kan met een beroep op het normale maatschappelijke risico ten laste van de burger worden gelaten.

Aangezien het criterium normaal maatschappelijk risico vaag is, is een forfait voor het normale maatschappelijke risico van 2% van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen in de Wro opgenomen. Het forfait heeft het karakter van een wettelijk minimum: bedraagt de schade minder dan de 2%, dan hoeft een aanvraag niet of niet verder in behandeling genomen te worden.

De forfaitaire 2%-regeling geldt niet bij directe planschade (schade die een gevolg is van planologische beperkingen van de onroerende zaak van de aanvrager zelf). Het forfait geldt ook niet voor aanvragen die op of na 1 juli 2008, maar voor 1 september 2010 zijn ingediend, in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden op of na 1 september 2005, maar voor 1 juli 2008 van kracht is geworden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming van planschade onder de volgende voorwaarden:

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd (door koop, onteigening, verzekering, enzovoort).
  • Het mag alleen gaan om schade die bestaat uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak.
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het betreffende bestemmingsplan of de wijziging of de ontheffing of het projectbesluit daarvan onherroepelijk van kracht is geworden. Uitzondering hierop is een aanvraag ingediend op of na 1 juli 2008 maar voor 1 september 2010 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden voor 1 september 2005.

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Aanvraag

U dient het verzoek tot schadevergoeding in bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Verzoek om tegemoetkoming in planschade’. Bij dit formulier moet tevens een kopie van het eigendomsbewijs (koopakte) of een eventueel contract van economische overdracht gevoegd worden. Ook andere relevante schriftelijke bewijzen of foto’s ter ondersteuning van uw claim kunnen bijgevoegd worden.