Rekenkamer

De rekenkamer controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter en 2 externe leden vormen de rekenkamer, ondersteund door een secretaris.

Werkwijze rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Er zijn 3 criteria waarop de rekenkamer het beleid controleert:

  • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering efficiënt verlopen?
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten behaald?
  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De rekenkamer bepaalt haar eigen onderzoeksprogramma.

De rekenkamer van Heerde biedt ook de inwoners van Heerde de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen die de rekenkamer zou kunnen onderzoeken. Voor 2025 kunt u deze nog indienen. Stuur hiervoor een e-mail naar rekenkamer@heerde.nl.

De taak, samenstelling en bevoegdheden van de rekenkamer zijn vastgelegd in de Verordening gemeentelijke rekenkamer.

In het onderzoeksprotocol (pdf, 203Kb) beschrijft de rekenkamer de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek.

Bekijk ook de korte animatie over rekenkamers en hun rol.

Samenstelling rekenkamer

  • Voorzitter: mevrouw C.M. Sluiter-Kuilwijk:
  • Extern lid: de heer M.J. van Oort;
  • Extern lid: de heer B. Lokhorst;
  • Secretaris: mevrouw E. Landman-van der Zwaan.

Jaarplan en jaarverslag

De werkzaamheden van de rekenkamer worden ieder jaar vastgelegd in een jaarplan. Bekijk het jaarplan 2023-2024 (pdf, 592Kb).

De rekenkamer stelt jaarlijks voor 1 april een verslag vast van haar activiteiten. Bekijk het jaarverslag 2023 (pdf, 191Kb).

Rapport

De beschikbare rapporten van eerdere jaren vindt u in het overzicht.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de secretaris, via e-mailadres rekenkamer@heerde.nl of telefoonnummer 0578 - 69 94 94.