Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken.

Dit betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, informatie openbaar maken. Het kan zijn dat u informatie zoekt die nog niet openbaar is. In dat geval kunt u een Woo-verzoek indienen.

Welke informatie wordt al actief openbaar gemaakt?

Deze opsomming is een groeimodel en wordt stapsgewijs uitgebreid.

Alle archieven / informatie ouder dan 20 jaar kunt u opvragen bij het streekarchief.

Woo-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek om publieke informatie indienen bij de gemeente. Dit kan

  • mondeling: telefonisch via 0578 - 69 94 94 of persoonlijk in het gemeentekantoor;
  • schriftelijk: per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde;
  • online via het formulier hieronder. 

Woo-verzoek indienen 

Een verzoek per e-mail of social media nemen wij niet in behandeling.

Welke gegevens moet uw verzoek bevatten?

  • Uw contactgegevens.
  • Het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan. 
  • Over welke periode u informatie opvraagt.

Wanneer ontvangt u een besluit?

Na het indienen van een Woo-verzoek ontvangt u na maximaal 6 weken een besluit. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze Woo-contactpersoon, Marja Vink. Dat kan via telefoonnummer 0578 - 69 94 94.