Bezwaar, beroep en klachten

 • Bezwaar maken, beroep instellen of klacht indienen

  U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken, beroep instellen of een klacht indienen bij de gemeente Heerde.

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  Als u bezwaar maakt wordt uw bezwaarschrift door de gemeente voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.

 • Handhavingsverzoek indienen

  Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u bij de gemeente hiervoor een melding indienen of u kunt de gemeente vragen om te handhaven middels een handhavingsverzoek.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is van toepassing als u een bezwaarschrift of aanvraag indient bij de gemeente Heerde.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.