Privacyverklaring

De gemeente Heerde gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe de gemeente Heerde omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke sectorale wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de Telecommunicatiewet, de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en de Wet politiegegevens (WPG) bepalen de wijze waarop de gemeente Heerde persoonsgegevens mag verwerken. Ook een taak van algemeen belang uit de gemeentewet of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen bepaalt de wijze waarop de gemeente Heerde persoonsgegevens mag verwerken.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (art. 4, sub 1 AVG). Dit betekent dat informatie of direct over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Heerde zijn verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG voor verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn onder andere de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad, maar ook de heffings/invorderings- ambtenaar. Dit houdt in dat zij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Heerde heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van haar inwoners te verzamelen en gebruiken (art. 6 lid 1 sub e AVG). Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de taken van een gemeente.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in 2 verschillende categorieën in te delen: gewone en bijzondere persoonsgegevens. De gemeente verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en verplichtingen. Als u in Heerde woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via www.heerde.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens nodig, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente Heerde maakt gebruik van ‘voicelogging’. Onder de naam ‘opnemen en terugluisteren van telefoongesprekken’ worden telefoongesprekken van burgers met het klantcontactcentrum van de gemeente opgenomen voor kwaliteitsverbetering. Het kan gebeuren dat de gemeente u op de foto of film zet. Bijvoorbeeld tijdens een informatiebijeenkomst of bij opnames in de dorpskernen. We zijn verplicht u te vertellen wat wij met uw persoonsgegevens doen. Lees wat we met foto’s en films doen.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Binnen de gemeente Heerde vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van profielen van betrokkenen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, op basis van opgestelde profielen van inwoners, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente) tussen zit. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gemeente Heerde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.

Delen van persoonsgegevens

Voor de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden werkt de gemeente Heerde soms samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar ook private partijen. De gemeente Heerde deelt in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat de gemeente Heerde persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Uw gegevens bij de overheid

Wilt u weten welke persoonsgegevens overheidsinstanties gebruiken? Een overzicht krijgt u via de website MijnOverheid . Op deze website vindt u ook een pagina met de titel ‘persoonlijke gegevens’. Daar ziet u welke gegevens van u zijn geregistreerd bij de verschillende overheidsorganisaties. Hier kunt u onder meer een overzicht krijgen van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook kunt u hier terecht voor een overzicht van gegevens over uw huis, zoals de WOZ-waarde.

Via de website wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u welke organisaties er in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken om hun werkzaamheden uit te oefenen.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kunt u bepaalde rechten bij de gemeente Heerde uitoefenen. U mag bijvoorbeeld een verzoek doen om inzage in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Tenslotte kunt u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Heerde. Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een verzoek indienen.

De gemeente Heerde stelt u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Voordat een verzoek in behandeling wordt genomen, moet u zich te legitimeren. De gemeente verwerkt persoonsgegevens op basis van haar wettelijke taken en verplichtingen. Hierdoor kan het voorkomen dat aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kan worden gegeven.

Cookies

De gemeente Heerde maakt op deze website gebruik van cookies. Bekijk onze cookieverklaring.

Vragen, klachten of complimenten?

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente Heerde, kijk dan op de contactpagina van de gemeente Heerde. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@heerde.nl.

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Heerde, kan dat met het formulier op de pagina Klacht indienen van de gemeente. Daarnaast kunt u een formele privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

De gemeente Heerde heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via privacy@heerde.nl.