Privacyverklaring

De gemeente Heerde gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring geven wij u hier meer informatie over.

Deze verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Heerde verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als inwoner.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke sectorale wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer bepalen de wijze waarop de gemeente persoonsgegevens mag verwerken.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (art. 4, sub 1 AVG). Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Heerde zijn elk zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad. Dit houdt in dat zij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Heerde heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van haar inwoners te verzamelen en gebruiken (art. 6 lid 1 sub e AVG). Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de taken van een gemeente.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in twee verschillende categorieën in te delen: gewone en bijzondere persoonsgegevens. De gemeente verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en verplichtingen. Als u in Heerde woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via Heerde.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen. 

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente Heerde maakt gebruik van ‘voice logging’. Onder de naam ‘opnemen en terugluisteren van telefoongesprekken’ worden telefoongesprekken van het Klantcontactcenter (KCC) van de gemeente opgenomen voor kwaliteitsverbetering.

Het kan gebeuren dat de gemeente u op de foto of film zet. Bijvoorbeeld tijdens een informatiebijeenkomst of bij opnames in de dorpskernen. We zijn verplicht u te vertellen wat wij met uw persoonsgegevens doen. Lees wat we met foto’s en films doen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gemeente Heerde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.

Delen van persoonsgegevens

Voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden werken wij soms samen met partners buiten de organisatie van de gemeente Heerde. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Privacyrechten

Als inwoner of betrokkene kunt u bepaalde rechten bij de gemeente Heerde uitoefenen. Dit betekent onder andere dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Tenslotte kunt u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Heerde.

Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een Persoonsgegevens verzoek indienen.

De gemeente Heerde stelt u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Alvorens een verzoek in behandeling wordt genomen, dient u zich te legitimeren. De gemeente verwerkt persoonsgegevens op basis van haar wettelijke taken en verplichtingen. Hierdoor kan het voorkomen dat aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kan worden gegeven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Bekijk onze cookieverklaring.

Vragen, klachten of complimenten?

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente Heerde, kijk dan op de contactpagina van de gemeente Heerde. Ook kunt u hiervoor het generieke e-mailadres gebruiken: privacy@heerde.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Heerde, kan dat op de klachtpagina van de gemeente. Daarnaast kunt u een formele privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

De gemeente Heerde heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via privacy@heerde.nl.