Huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen

We moeten in Nederland steeds meer statushouders huisvesten en vluchtelingen opvangen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke taak.

De gemeente is wettelijk verplicht om statushouders te huisvesten

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die een (tijdelijke) vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Het Rijk bepaalt per halfjaar het aantal statushouders dat we in de gemeenten woonruimte moeten geven. Dit heet de taakstelling voor huisvesting van statushouders. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe en verdeelt ze over alle gemeenten. De taakstelling voor dit jaar en de voorgaande jaren (exclusief voor- of achterstanden) is/was:

  1e half jaar 2e halfjaar Aantal gehuisvest
2021 15 12 27
2022 11 15 39
2023 23 19 26
2024 21   9

Asielzoekers worden opgevangen in AZC’s

Een asielzoeker is iemand die zijn land van herkomst verlaten heeft (bijvoorbeeld vanwege oorlog) en bescherming vraagt in een ander land. 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt tijdens de asielprocedure of een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. Zolang deze procedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in Nederland te verblijven. Een asielzoeker wordt opgevangen in een Asielzoekerscentrum (AZC). In Heerde hebben we op dit moment geen AZC. 

AZC’s in Nederland raken vol. Dit komt deels door de komst van nieuwe asielzoekers, maar op dit moment vooral omdat het niet lukt om statushouders snel van het AZC door te laten stromen naar een woning. Ook in de gemeente Heerde zijn meer betaalbare woningen nodig voor statushouders. Daar wordt aan gewerkt.

Heerde vangt momenteel ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen op

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen tijdelijk zonder visum in Nederland verblijven. Zij zijn geen asielzoekers en hebben een andere verblijfsstatus. Daarom worden ze niet in een AZC opgevangen, maar door gemeenten. In Heerde vangen we deze vluchtelingen op in de gemeentelijke opvang op Groot Stokkert in Wapenveld. Daar is ruimte voor maximaal 215 vluchtelingen. Daarnaast verblijven er ook Oekraiënse vluchtelingen in de particuliere opvang bij mensen thuis.