Geheimhoudingsregister

Er kan geheimhouding worden opgelegd op stukken voor de gemeenteraad, het college of de raadscommissie en alles wat daarover gezegd wordt.

Dit kan op grond van een belang, zoals dat wordt genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid (Woo)*, in samenhang met de artikelen 25 (raad), 55 (college) en 86 (raadscommissie) van de Gemeentewet. Ook de burgemeester kan op grond van deze artikelen (voorlopige) geheimhouding opleggen. 

Geheimhoudingsregister

De griffie van de gemeente Heerde houdt sinds 2019 voor de gemeenteraad een register bij van de stukken waarop geheimhouding rust. Dit register geeft een overzicht van de geheimhoudingsbesluiten die de raad heeft genomen. Het gaat daarbij ook om de bekrachtiging van (voorlopige) geheimhoudingsbesluiten van college, commissie of de burgemeester. 

Geheimhoudingsregister (Pdf, 161KB)

Het register bevat de volgende onderdelen:

  • Volgnummer: doorlopend nummer voor herkenning.
  • Onderwerp: ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd.
  • Orgaan: door wie (voorlopige) geheimhouding is opgelegd, zoals: burgemeester, college, raadscommissie of raad.
  • Besluitdatum: waarop de geheimhouding is opgelegd.
  • Datum aanbieding: wanneer de stukken aan de raad zijn aangeboden.
  • Datum bekrachtiging: datum waarop, indien aan de orde, de geheimhouding is bekrachtigd in de gemeenteraad.
  • Woo: motivering op grond van welk belang (genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid) geheimhouding is opgelegd.
  • Artikel Gemeentewet: het artikel in de Gemeentewet dat de grondslag vormt voor de geheimhouding.
  • Termijn geheimhouding: het moment tot waarop geheimhouding geldt of onbepaalde tijd.

Contact

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit geheimhoudingsregister kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Heerde via griffie@heerde.nl of 0578 - 69 94 94.

*Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vanaf die datum wordt in de geheimhoudingsbesluiten verwezen naar de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 5.1 van deze wet.