Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen.

In onze brief met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Wat zijn de voorwaarden?

U dient het beroepschrift binnen zes weken in. Deze zes weken gaan in vanaf de verzenddatum op onze beslissing.

In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • uw handtekening;
  • indien van toepassing: de machtiging van de vertegenwoordiger die geen advocaat is. 

Stuur ook, als dat kan, een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent.

Wat zijn de kosten?

Kijk voor actuele tarieven op www.rechtspraak.nl.

Hoe kunt u een beroepschrift indienen?

U moet het beroepschrift sturen naar Rechtbank Gelderland in Arnhem. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen. U leest bij de het vonnis van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.

Wilt u meer weten?

Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.