Commissie voor de bezwaarschriften

Als u bezwaar maakt wordt uw bezwaarschrift door de gemeente voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.

De raad, het college en de burgemeester hebben gezamenlijk deze onafhankelijke deskundige commissie voor de bezwaarschriften aangewezen om advies uit te brengen in geval van een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit van het gemeentebestuur onafhankelijke en niet in de gemeente Heerde woonachtige leden.

Samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek

De H2O-gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken samen bij de behandeling van bezwaren. Hattem, Heerde en Oldebroek hadden alle drie een commissie voor de bezwaarschriften of een bezwaaradviescommissie, met een eigen voorzitter en eigen leden. Per 1 april 2011 is de personele samenwerking van de leden van de drie commissies een feit geworden.

De heer mr. J. Buurman is met ingang van 1 april 2019 voorzitter van alle drie commissies voor de bezwaarschriften. De leden zijn over en weer benoemd en werken met een rouleersysteem binnen de gemeenten.

Bevoegdheid

De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften op grond van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor het ambtelijk personeel en (her)plaatsing in het kader van een reorganisatie. De commissie komt in beginsel eenmaal per 3 weken in een openbare zitting bijeen.

De behandeling van uw bezwaarschrift

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag slechts gemotiveerd worden afgeweken.

Binnen twaalf weken moet het bestuursorgaan op uw bezwaar hebben beslist. De termijn om te beslissen begint te lopen op de dag, nadat de bezwaartermijn is verstreken. De beslistermijn kan één keer met zes weken worden verlengd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank.

Jaarverslag

Een jaarverslag heeft twee functies: ten eerste legt de commissie verantwoording af over de door haar uitgevoerde werkzaamheden en ten tweede geeft het informatie, bedoeld voor zowel burgers als bestuur. Voor de burgers wordt hierdoor duidelijker welke rol en functie de commissie vervult.

Samenstelling commissie

  • Voorzitter: de heer mr. J. Buurman.
  • Leden: mevrouw mr. M.H. Blokvoort, de heer G.L. ter Brugge, de heer mr. E.F. van der Goot, de heer mr. N.J. Arends en mevrouw mr. L.M.T. Otten.