Commissie voor de bezwaarschriften

De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift.

De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn. Zij hebben geen relatie met het gemeentebestuur en wonen niet in de gemeente Heerde.

Samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken samen bij de behandeling van bezwaren. Alle leden zijn over en weer benoemd en werken met een rouleersysteem binnen de 3 gemeenten. 

Bevoegdheid

De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. De commissie is in deze zaken niet bevoegd.

De behandeling van uw bezwaarschrift

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. De commissie vergadert in principe elke 3 weken in een openbare zitting.

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag slechts gemotiveerd worden afgeweken.

Binnen twaalf weken moet het bestuursorgaan op uw bezwaar hebben beslist. De termijn om te beslissen begint te lopen op de dag, nadat de bezwaartermijn is verstreken. De beslistermijn kan één keer met zes weken worden verlengd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank.

Jaarverslag

Samenstelling commissie

  • Voorzitter: mr. L.N.T. Otten 
  • Leden: mr. E.F. van der Goot, mr. N.J. Arends, mr. D. Pool, mr. I.H. van Dijken, mr. D.J. Rijken en mr. A. Al-Edani