Verzoek tegemoetkoming planschade

Met dit formulier kunt u een verzoek doen om tegemoetkoming in planschade.

Voortgang: 0%.

Inleiding

De Wet ruimtelijke Ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan doen gelden op een tegemoetkoming in de schade als gevolg van planologische maatregelen, bijvoorbeeld de bepalingen van een bestemmingsplan of bestemmingsplanwijziging.

Een aanvraag om vergoeding van planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stellen indieningseisen aan een verzoek om planschadevergoeding. Een verzoeker dient de oorzaak, de aard en de hoogte van de planschade nader te onderbouwen. Dit aanvraagformulier is afgestemd op deze voor de gemeente belangrijke informatie. Verder heeft het formulier als doel om de afhandeling van de aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij voorbaat wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een recht van € 300,- geheven wordt. U ontvangt daarvoor een factuur.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier zal na tijdige ontvangst van het genoemde recht in behandeling worden genomen.

Bijlagen

U moet bij deze aanvraag mogelijk één of meer bijlagen meesturen. Zorg ervoor dat u deze documenten (zie hieronder) digitaal klaar heeft staan.

  • Bent u eigenaar? Zo ja:
    • een kopie van het eigendomsbewijs (akte van levering) van de onroerende zaak
  • Heeft u iemand gemachtigd? Zo ja:
    • een kopie van het machtigingsbewijs

Tijdens het invulproces kunt u deze documenten toevoegen door ze te uploaden van uw computer.

Let op: alle bijlagen die aan dit formulier worden toegevoegd mogen bij elkaar niet groter zijn dan 7MB.

Heeft u de documenten digitaal beschikbaar? Klik dan op 'volgende' om in te loggen met DigiD.