Subsidiebeleid

Informatie over de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV), de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie.

De Algemene Wet bestuursrecht (Awb) bepaalt voor alle subsidieverstrekkers en de subsidieontvangers welke rechten en plichten zij hebben.

In de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV) staan de uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid beschreven. De ASV is de ‘juridische kapstok’ voor het verstrekken van subsidie. Eén van de kenmerken van de Awb en de ASV is dat subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten.

In de ASV is in artikel 3 bepaald dat het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen. Subsidieregelingen zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie worden verbonden. De Awb en de ASV blijven hierbij van kracht. De subsidieregeling is een nadere uitwerking van de ASV. In de subsidieregeling staan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en wie subsidie kan aanvragen.

Subsidieregelingen - en budgetten

Het college stelt de subsidieregelingen vast voor het volgende subsidiejaar.

Subsidieregelingen 2024

Voor de meeste subsidies worden subsidieplafonds vastgesteld. Dit doet het college jaarlijks. Voor andere subsidieontvangers geldt een maximale subsidie ter hoogte van het bedrag dat in de begroting is opgenomen. De definitieve vaststelling van de subsidieplafonds en de maximale subsidie vindt plaats bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Subsidieplafonds 2024

Subsidieplafonds 2024 en 2025 - Groene schoolpleinen

De gemeenteraad heeft in het kader van de Awb en de ASV budgetrecht. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid. Dit voor de hoogte van subsidies die zijn gekoppeld aan de diverse beleidsvelden. Aan de subsidieregeling kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, ten aanzien van het wel of niet toekennen van subsidies of de omvang daarvan.

Aanvragen subsidiejaar 2024

Gebruik voor het aanvragen van subsidie de volgende aanvraagformulieren:

In de subsidieregeling staat welk aanvraagformulier u moet gebruiken. Het kan zijn dat u meerdere aanvraagformulieren moet invullen. Voor de aanvraag in behandeling wordt genomen, kijken wij of de ingediende subsidieaanvraag volledig is. Is dit niet het geval, dan vragen wij de aanvrager om de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Let op: de uiterste datum voor het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2024 is 31 januari 2024. Een aanvraag voor een incidentele subsidie moet minimaal13 weken vóór de activiteiten worden ingediend.

Monumentensubsidie

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Lees de informatie over deze regelingen.

Wanneer ontvangt u ons besluit?

Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag van een incidentele subsidie besluit het college van burgemeester en wethouders op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit aan de aanvrager meegedeeld. Lukt de afhandeling van een verzoek binnen de gestelde termijn niet, dan ontvangt de aanvrager een voortgangsbericht. 

Voor de aanvraag van een structurele subsidie geldt dat het college voor 1 januari van het boekjaar waarvoor een structurele subsidie wordt aangevraagd, besluit op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit aan de aanvrager meegedeeld. 

Tegen een besluit kan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief, een bezwaarschrift worden ingediend.