Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Subsidiebeleid

Informatie over de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV), de subsidieregeling en het aanvraag van subsidie.

De Algemene Wet bestuursrecht (Awb) bepaalt voor alle subsidieverstrekkers en de gesubsidieerde instellingen welke rechten en plichten zij hebben.

In de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV) staan de uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid beschreven. De ASV moet gezien worden als de ‘juridische kapstok’ voor het verstrekken van subsidie.

Eén van de kenmerken van de Awb en de ASV is dat de activiteiten centraal staan bij het verstrekken van subsidie.

In de ASV is in artikel 2 bepaald dat het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen. Subsidieregelingen zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie worden verbonden. De Awb en de ASV blijven hierbij van kracht.

Rechten en plichten

De Subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2019 is een nadere uitwerking van de ASV. In de subsidieregeling staat vermeld welke activiteiten als subsidiabel zijn aangemerkt en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Bevorderen samenredzaamheid en participatie

Gemeente Heerde werkt aan het vergroten van de kracht van samen leven, wonen en werken. Hierbij wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van de samenredzaamheid en participatie van de inwoners van onze gemeente.

Op alle subsidies die door de gemeente worden afgegeven is daarom de voorwaarde van toepassing dat subsidienemers bereid zijn in gesprek te gaan met de gemeente en zich inspannen om bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

Budgetten

Jaarlijks voor 1 april stelt het college de subsidieregeling vast voor het subsidiejaar daaropvolgend. Voor de meeste subsidies worden subsidieplafonds vastgesteld. Deze worden jaarlijks in de subsidieregeling opgenomen. De definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt plaats bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in het kader van de Awb en de ASV budgetrecht. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor wat betreft de hoogte van subsidies gekoppeld aan de diverse beleidsvelden. Aan de subsidieregeling kunnen dan ook geen rechten worden verleend ten aanzien van het wel of niet toekennen van subsidies of de omvang daarvan.

Aanvraag indienen

  • een aanvraag tot verlening van een incidentele subsidie moet ten minste twaalf weken vóór de activiteiten worden ingediend;
  • een aanvraag tot verlening van een structurele subsidie moet worden ingediend vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Aanvragen voor het subsidiejaar 2021 moesten uiterlijk 15 november 2020 zijn ingediend. 

Aanvraagformulieren

2022

Als u een incidentele subsidieaanvraag wilt doen voor het subsidiejaar 2022 kunt u gebruikmaken van het onderstaand aanvraagformulier. 

De subsidieregelingen voor de reguliere subsidie voor 2022 zijn nog niet vastgesteld. Zodra de subsidieregelingen zijn vastgesteld, plaatsen we de aanvraagformulieren op de website. Ontvangt u nu jaarlijks subsidie van ons, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Wij geven dan ook aan voor welke datum de aanvraag moet zijn ingediend. 

2021

De subsidieverordening gemeente Heerde 2020 is vastgesteld. De hieruit voortvloeiende regelingen nog niet. Daarom is tot die tijd de Subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2019 nog van toepassing. Voor het aanvragen van de subsidie voor 2021 kunt u gebruikmaken van één van de volgende aanvraagformulieren: 

Voor de aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt bekeken of de ingediende subsidieaanvraag volledig is. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvrager verzocht om de aanvraag binnen vier weken aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Lees de informatie over deze regelingen.

Besluit

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag van een incidentele subsidie besluit het college van burgemeester en wethouders op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit vervolgens aan de aanvrager meegedeeld. Mocht de afhandeling van een verzoek binnen de gestelde termijn niet lukken, dan ontvangt de aanvrager een voortgangsbericht.

Voor de aanvraag van een structurele subsidie geldt dat het college, voor 1 januari van het boekjaar waarvoor een structurele subsidie wordt aangevraagd, besluit op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit vervolgens aan de aanvrager meegedeeld.

Tegen een besluit kan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van de brief, een bezwaarschrift worden ingediend.

Gerelateerde informatie