Subsidiebeleid

Informatie over de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV), de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie.

De Algemene Wet bestuursrecht (Awb) bepaalt voor alle subsidieverstrekkers en de subsidieontvangers welke rechten en plichten zij hebben.

In de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV) staan de uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid beschreven. De ASV moet gezien worden als de ‘juridische kapstok’ voor het verstrekken van subsidie.

Eén van de kenmerken van de Awb en de ASV is dat subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een activiteit.

In de ASV is in artikel 3 bepaald dat het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen. Subsidieregelingen zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie worden verbonden. De Awb en de ASV blijven hierbij van kracht.

Rechten en plichten

De subsidieregeling is een nadere uitwerking van de ASV. In de subsidieregeling staan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en wie subsidie kan aanvragen.

Budgetten

Het college stelt de subsidieregeling vast voor het subsidiejaar daaropvolgend.

Voor de meeste subsidies worden subsidieplafonds vastgesteld. Dit doet het college jaarlijks. Voor andere subsidieontvangers geldt een maximale subsidie ter hoogte van het bedrag dat in de begroting is opgenomen. De definitieve vaststelling van de subsidieplafonds en de maximale subsidie vindt plaats bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in het kader van de Awb en de ASV budgetrecht. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid. DIt voor de hoogte van subsidies gekoppeld aan de diverse beleidsvelden. Aan de subsidieregeling kunnen dan ook geen rechten worden ontleend ten aanzien van het wel of niet toekennen van subsidies of de omvang daarvan.

Tijdelijke subsidieregeling Winterfonds

Deze subsidie aanvragen kon tot en met 30 april 2023. 

Subsidiejaar 2023

Voor subsidiejaar 2023 is de Subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2023 van toepassing. Bekijk ook het document met de voorwaarden, daarin staan de specifieke regelingen per beleidsveld.

Gebruik voor het aanvragen van subsidie de volgende aanvraagformulieren:

Welk aanvraagformulier voor u van toepassing is, vindt u in de subsidieregeling. Het kan zijn dat u meerdere aanvraagformulieren moet invullen. Voor de aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt bekeken of de ingediende subsidieaanvraag volledig is. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvrager gevraagd om de aanvraag binnen vier weken aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Let op: de uiterste datum voor het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2023 was 31 januari 2023. Een aanvraag tot verlening van een incidentele subsidie moet ten minste 13 weken vóór de activiteiten worden ingediend.

Monumentensubsidie

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Lees de informatie over deze regelingen.

Besluit

Binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag van een incidentele subsidie besluit het college van burgemeester en wethouders op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit aan de aanvrager meegedeeld. Mocht de afhandeling van een verzoek binnen de gestelde termijn niet lukken, dan ontvangt de aanvrager een voortgangsbericht. 

Voor de aanvraag van een structurele subsidie geldt dat het college voor 1 januari van het boekjaar waarvoor een structurele subsidie wordt aangevraagd, besluit op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit aan de aanvrager meegedeeld. 

Tegen een besluit kan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van de brief, een bezwaarschrift worden ingediend.