Subsidiebeleid

Informatie over de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV), de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie.

De Algemene Wet bestuursrecht (Awb) bepaalt voor alle subsidieverstrekkers en de gesubsidieerde instellingen welke rechten en plichten zij hebben.

In de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV) staan de uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid beschreven. De ASV moet gezien worden als de ‘juridische kapstok’ voor het verstrekken van subsidie.

Eén van de kenmerken van de Awb en de ASV is dat de activiteiten centraal staan bij het verstrekken van subsidie.

In de ASV is in artikel 2 bepaald dat het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen. Subsidieregelingen zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie worden verbonden. De Awb en de ASV blijven hierbij van kracht.

Rechten en plichten

De Subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2019 is een nadere uitwerking van de ASV. In de subsidieregeling staat vermeld welke activiteiten als subsidiabel zijn aangemerkt en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Bevorderen samenredzaamheid en participatie

Gemeente Heerde werkt aan het vergroten van de kracht van samen leven, wonen en werken. Hierbij wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van de samenredzaamheid en participatie van de inwoners van onze gemeente.

Op alle subsidies die door de gemeente worden afgegeven is daarom de voorwaarde van toepassing dat subsidienemers bereid zijn in gesprek te gaan met de gemeente en zich inspannen om bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

Budgetten

Jaarlijks voor 1 april stelt het college de subsidieregeling vast voor het subsidiejaar daaropvolgend. Voor de meeste subsidies worden subsidieplafonds vastgesteld. Deze worden jaarlijks in de subsidieregeling opgenomen. De definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt plaats bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in het kader van de Awb en de ASV budgetrecht. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor wat betreft de hoogte van subsidies gekoppeld aan de diverse beleidsvelden. Aan de subsidieregeling kunnen dan ook geen rechten worden verleend ten aanzien van het wel of niet toekennen van subsidies of de omvang daarvan.

Aanvraagformulieren

Voor het subsidiejaar 2022 is de Subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2019 van toepassing. Voor het aanvragen van de subsidie voor 2022 kunt u gebruikmaken van de volgende aanvraagformulieren: 

Welk aanvraagformulier voor u van toepassing is, vindt u in de subsidieregeling. Het kan zijn dat u meerdere aanvraagformulieren moet invullen. 

Voor de aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt bekeken of de ingediende subsidieaanvraag volledig is. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvrager gevraagd om de aanvraag binnen vier weken aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Let op: de uiterste datum voor het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag voor het subsidiejaar 2022 is 15 september 2021. Een aanvraag tot verlening van een incidentele subsidie moet ten minste twaalf weken vóór de activiteiten worden ingediend.

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Lees de informatie over deze regelingen.

Besluit

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag van een incidentele subsidie besluit het college van burgemeester en wethouders op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit vervolgens aan de aanvrager meegedeeld. Mocht de afhandeling van een verzoek binnen de gestelde termijn niet lukken, dan ontvangt de aanvrager een voortgangsbericht.

Voor de aanvraag van een structurele subsidie geldt dat het college, voor 1 januari van het boekjaar waarvoor een structurele subsidie wordt aangevraagd, besluit op de aanvraag. In een brief wordt dit besluit vervolgens aan de aanvrager meegedeeld.

Tegen een besluit kan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van de brief, een bezwaarschrift worden ingediend.