Kinderopvang starten of wijziging doorgeven

U moet een aanvraag doen als u één van de volgende ondernemingen start:

 • kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau
 • peuterspeelzaal
 • gastouderopvang

Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit aan ons doorgeven. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijven wij u in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.
  • Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.
 • Een vestiging moet passen in het geldende bestemmingsplan. Daarnaast is een vergunning nodig voor het brandveilig gebruik van het gebouw.

Wat zijn de kosten?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 • het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: € 235,80
 • het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: € 235,80
 • het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: € 157,25

Doe uw melding bij de gemeente

Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier van de Rijksoverheid.

Wat moet u verder doen of regelen?

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.
 • Uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang
 • Een aanvraag kinderopvang doen bij ons. Als u voldoet aan de wettelijke eisen, dan plaatsen wij uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten.
 • Een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe iemand een klacht bij uw kinderopvangorganisatie kan indienen.
 • Eventuele wijzigingen aan ons doorgeven.

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u de aanvraag- en wijzigingsformulieren.

Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten op de website van het Ondernemersplein.

Welke organisaties zijn geregistreerd in onze gemeente?

Dat kunt u bekijken via het Landelijk Register Kinderopvang .

Meer informatie