Kinderopvang starten of wijziging doorgeven

U moet een aanvraag doen als u één van de volgende ondernemingen start:

 • kinderdagverblijf.
 • buitenschoolse opvang.
 • gastouderbureau.

Voorwaarden

 • De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijven wij u in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.
  • Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.
 • Een vestiging moet passen in het geldende bestemmingsplan. Daarnaast is een vergunning nodig voor het brandveilig gebruik van het gebouw.
 • Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 • het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: € 226,90.
 • het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: € 226,90.
 • het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: € 151,35.

(prijspeil 2021)

Aanvraag

U meldt uw gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij ons. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier.

Aanpak

Als u met kinderopvang wilt starten dan moet u het volgende doen of regelen:

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.
 • Uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang
 • Een aanvraag kinderopvang doen bij ons. Als u voldoet aan de wettelijke eisen, dan plaatsen wij uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten.
 • Een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe iemand een klacht bij uw kinderopvangorganisatie kan indienen.
 • Eventuele wijzigingen aan ons doorgeven.

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u de aanvraag- en wijzigingsformulieren.

Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten op de website van het Ondernemersplein.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt het Landelijk Register Kinderopvang gratis inkijken.

Meer informatie