Rijksmonument

Met woonfunctie

Bent u particulier eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? Dan kunt u jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten.

In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van uw rijksmonument.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag en verstrekt de subsidie.

Naar de website van de RCE

Daarnaast kunt u financiële ondersteuning krijgen via een restauratiefonds-hypotheek. De lening wordt tegen een lage rente verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds. Dit fonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.

Zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Denk daarbij aan een kerk, een molen of een fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen hieronder. Dan kunt u van 1 februari tot en met 31 maart een aanvraag indienen voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM).

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2019 bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt deze aanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget.

Naar de website van de RCE

Meer informatie