Vastgesteld bestemmingsplan Bonenburgerlaan 23-29 Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 22 april 2024 het bestemmingsplan Bonenburgerlaan 23-29 gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. 

Met het bestemmingsplan wordt de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van 19 appartementen en 10 woningen juridisch en ruimtelijk geregeld. 

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 1 mei 2024 tot en met dinsdag 11 juni 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.426HDEBPBBL23en29-VA01) en hieronder bekijken:

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 11 juni 2024. U kunt een beroep instellen bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag