Vastgesteld bestemmingsplan Bonenburgerlaan 52-54 Heerde

De gemeenteraad van Heerde heeft op 22 april 2024 het bestemmingsplan Bonenburgerlaan 52-54 gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. 

Met het bestemmingsplan wordt de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van 10 appartementen juridisch en ruimtelijk geregeld. 

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 1 mei 2024 tot en met dinsdag 11 juni 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.426HDEBPBBL52en54-VA01) en hieronder bekijken:

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 11 juni 2024. U kunt een beroep instellen bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag