Regels buurtbarbecue, straatfeest

 • U moet tijdens de activiteit de nodige zorgen voor de veiligheid van de deelnemers en het publiek;
 • U moet het terrein in dezelfde staat achter laten als waarin het zich bij het in gebruik nemen bevond;
 • Voorwerpen of goederen die voor de barbecue zijn gebruikt moeten na afloop direct worden verwijderd;
 • Eventuele aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de gemeente Heerde moeten direct worden opgevolgd;
 • Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat de gemeente en/of derden schade lijden;
 • Het geluidsniveau van de tot de activiteit behorende installaties en/of toestellen, mag (gemeten ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen) niet meer bedragen dan 75 dB(A). Na 23.00 uur moet dit niveau teruggebracht worden tot 70 dB(A);
 • De barbecue moet uiterlijk om 24.00 uur beëindigd zijn;
 • De toestemming voor de barbecue kan worden ingetrokken als het risico op brand (bijvoorbeeld bij extreme droogte of sterke wind) te groot wordt geacht;
 • De barbecueopstelling moet voldoende stabiel zijn en mag niet te dicht op brandbaar materiaal en houtopstand geplaatst worden (tenminste 10 meter afstand);
 • In de directe nabijheid van de barbecue moet ten minste 1 schuimblusser met een inhoud van 6 liter aanwezig zijn (as- en kolenresten na afkoelen meenemen).

Afsluiting

Daarnaast gelden voor een eventuele afsluiting van de openbare weg de volgende aanvullende regels:

 • U moet afzethekken en verkeersborden gebruiken.
  • U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer: via (0578) 61 85 33.
 • De afsluiting geldt alleen voor het doorgaande verkeer en niet voor aanwonenden en bezoekers van aanwonenden. De bereikbaarheid voor politie, brandweer en ziekenvervoer moet gewaarborgd blijven;
 • De aanwonenden moeten tijdig van de afsluiting en de geplande activiteiten op de hoogte worden gesteld;

Tent

Aan een tent met een oppervlakte tot en met 25 vierkante meter worden geen eisen gesteld.

Aan een tent met een oppervlakte van 26 tot en met 50 vierkante meter worden de volgende eisen gesteld:

 • De tent/overkapping is gemaakt van brandwerend materiaal;
 • U moet een certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek kunnen tonen;
 • Een eventuele controle van de brandweer moet worden toegestaan;
 • Tenminste 2 zijden van de tent moeten volledig open zijn;
 • Rond de tent/ overkapping moet minimaal 3 meter vrije ruimte zijn (advies).

Terug naar de hoofdpagina.