Algemene voorwaarden

Melding

 • Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg (APV art. 2:12):
  • Indien de degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;
  • Indien het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.
 • Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien (APV art. 2:12):
  • Daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • Dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • Er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
 • De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft besloten dat de gewenste uitweg wordt verboden;
 • Indien zonder melding een uitrit wordt aangelegd of aangepast met eigen materialen, dan wordt de eigenaar aangeschreven dat deze alsnog binnen 2 weken een melding moet doen;
 • Indien de uitrit niet gehandhaafd kan blijven of er geen melding wordt gedaan, zal de eigenaar aangeschreven worden de uitrit binnen 3 weken te verwijderen en de berm of aangepaste uitrit weer in oude staat te herstellen;
 • Indien dit niet gebeurt zal de gemeente dit verzorgen op kosten van de eigenaar.

Tuinparkeren

 • Heeft alleen betrekking op percelen die in de huidige situatie niet over een parkeerplaats op eigen terrein beschikken;
 • Het realiseren van een parkeerplaats voor de voorgevel is niet toegestaan omdat hierdoor het uiterlijk aanzien van de straat sterk vermindert;
 • Het realiseren van een parkeermogelijkheid naast de woning is echter wel toegestaan, mits het voertuig volledig naast de woning kan staan.

Uitvoering

 • De aanleg wordt verzorgd door of namens de gemeente;
 • Indien er een erkend stratenmaker of aannemer aan het werk is op eigen terrein kan deze, na toestemming van de gemeente, de werkzaamheden op gemeentegrond uitvoeren;
 • De werkzaamheden mogen dan alleen uitgevoerd worden van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00.

Materialen

 • Materiaalkeuze staat vast: betonklinkers, gebakken klinkers of betontegels, afhankelijk van de situatie;
 • Vanwege eenduidigheid in de wijk worden andere materialen niet toegestaan;
 • De gemeente bepaald per locatie de keuze van de materialen;
 • Eventueel kan de gemeente de materialen op locatie af komen leveren tegen kostprijs.

Afmetingen

 • Het gemeentebestuur gaat uit van één uitrit per perceel;
 • Indien een uitrit wordt aangevraagd op een nieuwe plaats, zal de oude uitrit verwijderd moeten worden;
 • Alleen wanneer er een gegronde reden is, kan bij wijze van uitzondering besloten worden om een tweede inrit aan te leggen;
 • Afmetingen van de uitrit zijn maximaal 3 meter breed;
 • Indien er een gegronde reden is voor een bredere uitrit kan deze, na toestemming van de gemeente, breder worden gemaakt (max. 5 meter bij woningen).

Kosten

 • De kosten voor het aanleggen van een uitrit zijn voor rekening van de aanvrager;
 • Zowel de benodigde mankracht als de materialen worden bij de aanvrager in rekening gebracht;
 • De kosten worden berekend op basis van nacalculatie en worden na afronding van de werkzaamheden bij de aanvrager in rekening gebracht;
 • Onderstaande bedragen kunnen als richtlijnen worden gehanteerd:
Werkzaamheden Kosten Bijzonderheden
Grondwerkzaamheden € 10,- p/m2 Ontgraven en zandbaan aanbrengen
Aanbrengen straatwerk € 30,- p/m2 Incl. aanbrengen van bestratingsmateriaal en opsluitbanden
Verplaatsen lichtmast € 350,- / € 500,- Afhankelijk van de situatie
Verplaatsen kolk € 350,- +/- halve dag werk voor 2 personen
Verwijderen boom € 200,- Afhankelijk van de situatie

De bedragen zijn gebaseerd op het aantal uur dat nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden, exclusief de materialen. De bedragen zijn daarom afhankelijk van de situatie. Het kan daarom voorkomen dat de uiteindelijke kosten afwijken van de richtprijzen.

Terug naar de hoofdpagina.