Boom kappen

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. U heeft hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Voor stevig snoeien geldt dit ook.

U heeft geen vergunning nodig bij

 • bomen en houtopstanden met een diameter van 30 centimeter of minder op een hoogte van 1.30 meter zijn (oftewel een omtrek van 95 cm);
 • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voorzover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • kweekgoed (dit zijn bomen gekweekt door een kwekerij op daarvoor bestemde terreinen);
 • houtopstand die bij wijze van dunning (velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand) moet worden geveld;
 • houtopstand die onder de Wet natuurbescherming valt en waarvoor een kapmelding gedaan moet worden bij de provincie;
 • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college;
 • het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij de daarvoor geschikte boomsoorten;
 • het periodiek knotten of kandelaberen en/of kappen in het kader van onderhoud, mits de stronk van de te kappen houtopstand niet wordt verwijderd.

In alle overige gevallen heeft u wel een vergunning nodig.

Toestemming voor noodkap

De toestemming voor noodkap wordt alleen gegeven als een vergunningaanvraag en een verleningstraject niet kan worden afgewacht omdat er onmiddellijk gevaar dreigt voor mensen, dieren of zaken.

Deze noodzaak moet u aantonen met foto’s of een rapport. In geval van een noodkap moet u zo spoedig mogelijk een normale aanvraag indienen. Neemt voordat u actie onderneemt altijd eerst contact op met gemeente.

Twijfelt u of er een vergunning nodig is?

Doe dan via het omgevingsloket de vergunningcheck.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn € 88,00.

U kunt een vergunning online aanvragen

Dat kan via de website www.omgevingsloket.nl.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Foto’s van de betreffende houtopstand/bomen;
 • Een situatieschets waarop aangegeven is welke bomen waar staan. Geef daarbij het precieze aantal bomen aan dat gekapt moet worden.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw (complete of correcte) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal zes weken.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie