Boom kappen

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. U heeft hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Voor stevig snoeien geldt dit ook.

U heeft geen vergunning nodig bij

 • bomen en houtopstanden met een diameter van 30 centimeter of minder op een hoogte van 1.30 meter zijn (of een omtrek van 95 cm).
 • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, als ze bestaan uit niet-geknotte populieren of wilgen.
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden.
 • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, die gebruikt gaan worden als kerstbomen. En die worden geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen.
 • kweekgoed (dit zijn bomen gekweekt door een kwekerij op daarvoor bestemde terreinen).
 • houtopstand die door dunning (velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand) moet worden geveld.
 • houtopstand die onder de Wet natuurbescherming valt en waarvoor een kapmelding gedaan moet worden bij de provincie.
 • houtopstand die moet worden geveld volgens de Plantenziektewet of volgens een aanschrijving of last van het college.
 • het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij de daarvoor geschikte boomsoorten.
 • het periodiek knotten of kandelaberen en/of kappen in het kader van onderhoud, als de stronk van de te kappen houtopstand niet wordt verwijderd.

In alle overige gevallen heeft u wel een vergunning nodig.

Toestemming voor noodkap

Toestemming voor noodkap wordt alleen gegeven als een vergunningaanvraag en een verleningstraject niet kan worden afgewacht omdat er onmiddellijk gevaar dreigt voor mensen, dieren of zaken.

Deze noodzaak moet u aantonen met foto’s of een rapport. Bij een noodkap moet u zo snel mogelijk een normale aanvraag indienen. Neem voordat u actie onderneemt altijd eerst contact met ons op.

Twijfelt u of er een vergunning nodig is?

Doe dan via het omgevingsloket een vergunningcheck.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn € 88,00.

Een vergunning aanvragen

Kan op de volgende website:

www.omgevingsloket.nl.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Foto’s van de betreffende houtopstand/bomen.
 • Een situatieschets waarop aangegeven is welke bomen waar staan. Geef daarbij het precieze aantal bomen aan dat gekapt moet worden.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw (complete of correcte) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 6 weken.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie