Archeologie

De gemeente is verplicht om rekening te houden met de archeologische waarden binnen de gemeentegrens. Dat betekent dat bij plannen waarbij de bodem geroerd gaat worden, gekeken wordt naar de archeologische waarden binnen het plangebied. 

Archeologische beleidskaart

Met de beleidskaart kan de gemeente beoordelen of er bij bouwplannen, werkzaamheden of nieuwe bestemmingsplannen een archeologisch onderzoek nodig is. De gemeenteraad heeft de archeologische beleidskaart op 16 april 2012 vastgesteld. U kunt de beleidskaart bekijken via de volgende link:

Archeologische beleidskaart gemeente Heerde (pdf, 2,68Mb)

Het grondgebied is opgedeeld in de volgende 4 waarden:

  • Hoge archeologische verwachting.
  • Middelhoge archeologische verwachting.
  • Lage archeologische verwachting.
  • Archeologische monumenten.

Aan deze 4 waarden zijn regels verbonden die zijn (of worden) opgenomen in bestemmingsplannen.

Regels in bestemmingsplannen

De Wet op de archeologische monumentenzorg verplicht de gemeente om in de bestemmingsplannen aan te geven waar archeologische waarden aanwezig zijn en waar waarden verwacht kunnen worden. Ook moet de gemeente voorschriften opstellen voor werkzaamheden of ontwikkelingen waarbij de grond geroerd gaat worden.

De wet schrijft voor dat bij alle ontwikkelingen groter dan 100 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Met de gedetailleerde verwachtingskaart mag de gemeente in bepaalde verwachtingszones afwijken van deze strenge ondergrens.

In de bestemmingsplannen die vanaf 12 april 2012 zijn vastgesteld worden dan ook ruimere regels voor archeologie gehanteerd dan ín de oudere bestemmingsplannen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Heerde Dorp, Wapenveld Dorp, Ontwikkelingsgebieden, Groene Woongebieden.

Globaal houden de regels het volgende in:

  • In gebieden met een hoge archeologische verwachting is een onderzoek nodig als er vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk dat groter is dan 100 m2 en de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd. Voor een aanlegvergunning (activiteit die geen bouwwerk betreft) gelden dezelfde vrijstellingsgrenzen.
  • In gebieden met een middelmatige archeologische verwachting is een onderzoek nodig als er vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk dat groter is dan 1000 m2 en de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd. Voor een aanlegvergunning (activiteit die geen bouwwerk betreft) gelden dezelfde vrijstellingsgrenzen.
  • In gebieden met een lage archeologische verwachting zijn bouwactiviteiten vrijgesteld van onderzoek. Voor ontwikkelingen (geen bouwwerk zijnde) in deze verwachtingszone waarbij de bodem geroerd wordt dieper dan 40 cm en het oppervlak groter is dan 1 hectare (10.000m2) is wel onderzoek nodig.
  • In gebieden met een waarde van archeologisch monument is een onderzoek nodig als er vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk dat groter is dan 50m2 en de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd. Voor een aanlegvergunning (activiteit die geen bouwwerk betreft) gelden dezelfde vrijstellingsgrenzen.

Het kan zijn dat er gegevens beschikbaar zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat de bodem zodanig geroerd is geweest, dat het onwaarschijnlijk is dat er nog archeologische waarden aanwezig zijn. In dat geval kan het college besluiten na het raadplegen van een archeologisch deskundige om een vrijstelling te verlenen voor het archeologisch onderzoek.

Jaaroverzicht archeologie

In het jaaroverzicht staan de werkzaamheden op het gebied van archeologie in onze gemeente. Het verslag geeft inzicht in het aantal onderzoeken dat in 2021 is gedaan. En het geeft inzicht in wat een archeologisch onderzoek is. U kunt het jaaroverzicht bekijken via de volgende link:

Jaaroverzicht 2021 (pdf, 1Mb)

De jaaroverzichten van 2019 en 2020 kunt u bij ons opvragen. Dat kan op de volgende manieren: