Archeologie

De gemeente is verplicht om rekening te houden met de archeologische waarden binnen de gemeentegrens.

Dat betekent dat bij plannen waarbij de bodem geroerd gaat worden, gekeken wordt naar de archeologische waarden binnen het plangebied. Op deze wijze kunt u in aanraking komen met archeologisch onderzoek. Wat betekent dat voor u?

Beleidskaart

De gemeenteraad heeft op 16 april 2012 de archeologische beleidskaart gemeente Heerde (pdf, 2,68Mb) vastgesteld. Deze beleidskaart is opgesteld aan de hand van een gedetailleerde gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart.

Aan de hand van deze beleidskaart kan de gemeente beoordelen of er bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (bouwplannen en/of uitvoeren van werken of werkzaamheden) en nieuwe bestemmingsplannen een archeologisch onderzoek nodig is. Het grondgebied is opgedeeld in een viertal waarden, te weten:

  • Hoge archeologische verwachting;
  • Middelhoge archeologische verwachting;
  • Lage archeologische verwachting;
  • Archeologische monumenten.

Aan deze vier waarden zijn regels verbonden die zijn (of worden) opgenomen in bestemmingsplannen.

Regels in bestemmingsplannen

De Wet archeologische monumentenzorg verplicht de gemeente om in de bestemmingsplannen aan te geven waar archeologische waarden aanwezig zijn en waar waarden verwacht kunnen worden. Tevens dienen de gemeenten voorschriften te verbinden aan werkzaamheden of ontwikkelingen waarbij de grond geroerd gaat worden.

De wet schrijft voor dat bij alle ontwikkelingen groter dan 100 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Met de gedetailleerde verwachtingskaart mogen wij als gemeente in bepaalde verwachtingszones afwijken van deze strenge ondergrens. In de bestemmingsplannen die vanaf 12 april 2012 zijn vastgesteld worden dan ook ruimere regels voor archeologie gehanteerd dan ín de oudere bestemmingsplannen van de gemeente zoals Heerde Dorp, Wapenveld Dorp,  Ontwikkelingsgebieden, Groene Woongebieden, etcetera.

Globaal houden de regels het volgende in:

  • In gebieden met een hoge archeologische verwachting is een onderzoek nodig als er vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk dat groter is dan 100 m2 en de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd. Voor een aanlegvergunning (activiteit die geen bouwwerk betreft) gelden dezelfde vrijstellingsgrenzen.
  • In gebieden met een middelmatige archeologische verwachting is een onderzoek nodig als er vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk dat groter is dan 1000 m2 en de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd. Voor een aanlegvergunning (activiteit die geen bouwwerk betreft) gelden dezelfde vrijstellingsgrenzen.
  • In gebieden met een lage archeologische verwachting zijn bouwactiviteiten vrijgesteld van onderzoek. Voor ontwikkelingen (geen bouwwerk zijnde) in deze verwachtingszone waarbij de bodem geroerd wordt dieper dan 40 cm en het oppervlak groter is dan 1 hectare (10.000m2) is wel onderzoek nodig.
  • In gebieden met een waarde van archeologisch monument is een onderzoek nodig als er vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk dat groter is dan 50m2 en de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd. Voor een aanlegvergunning (activiteit die geen bouwwerk betreft) gelden dezelfde vrijstellingsgrenzen.

Het kan zijn dat er gegevens voorhanden zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat de bodem zodanig geroerd is geweest, dat het onwaarschijnlijk is dat er nog archeologische waarden aanwezig zijn. In dat geval kan B en W besluiten na het raadplegen van een archeologisch deskundige om een vrijstelling te verlenen voor het archeologisch onderzoek.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Heerde.