Ruimtelijk beleid

 • Archeologie

  De gemeente is verplicht om rekening te houden met de archeologische waarden binnen de gemeentegrens.

 • Centrumvisie Heerde 2.0

  In 2011 is de werking van de Centrumvisie Heerde uit 2006 geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat er behoefte is aan een aanscherping en herijking van de visie op het centrum van Heerde, waarbij een ‘stip op de horizon’ wordt gezet.

 • Cultuurhistorische waardenkaart

 • Gebiedsvisie voor het bekenlandschap

  Het bekenlandschap (omgeving Beeklandseweg / Kamperzijweg) is een fraai en landschappelijk waardevol gebied.

 • Gebiedsvisie zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen

  Het Hoornerveen kenmerkt zich doordat het aan de rand van Heerde ligt, relatief verstedelijkt is en toch onderdeel is van het landelijk gebied.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het landschap van de Veluwe tot de IJssel is niet voor niets een nationaal landschap, het is één van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland.

 • PlanMER

  Bij de voorbereidingen van de structuurvisie en bestemmingsplannen geldt een zogenoemde planMER–plicht (een milieueffectrapportage).

 • Stedenbouwkundige visie Hoorn

  Het doel van de stedenbouwkundige visie Hoorn is om een ruimtelijk afwegingskader op te stellen waaraan bestaande en toekomstige ontwikkelingen in Hoorn beoordeeld kunnen worden.

 • Structuurvisie 2025

  pdf, 10MB

  De structuurvisie beschrijft het panorama van de gemeente Heerde in 2025. Daarnaast wordt aangegeven welke waarden de verschillende deelgebieden van de gemeente hebben en op basis van welke principes deze verder ontwikkeld kunnen worden.

 • Structuurvisie Heerde 2025 - uitvoeringsparagraaf

  pdf, 6MB

  In de structuurvisie is op hoofdlijnen een uitvoeringsparagraaf opgenomen, waarin de onderwerpen zijn genoemd die in de jaarlijkse uitwerking van de uitvoeringsparagraaf aan de orde moeten komen.

 • Toekomstvisie Heerde 2025

  pdf, 1MB

  Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan in snel tempo. Om hierop in te spelen heeft de gemeente Heerde de Visie Heerde 2025 opgesteld.

 • Uitnodigingsplanologie

  Ondernemers en privépersonen vragen steeds meer vrijheid bij plannen op het gebied van bouwen en ruimtegebruik. Als gemeente Heerde spelen we hierop in.

 • Woonvisie Heerde

  pdf, 3MB