Ruimtelijk beleid

 • Archeologie

  De gemeente is verplicht om rekening te houden met de archeologische waarden binnen de gemeentegrens. Dat betekent dat bij plannen waarbij de bodem geroerd gaat worden, gekeken wordt naar de archeologische waarden binnen het plangebied. 

 • Centrumvisie Heerde 2.0

  pdf, 10MB
 • Cultuurhistorische waardenkaart

 • Gebiedsvisie voor het bekenlandschap

  Het bekenlandschap (omgeving Beeklandseweg / Kamperzijweg) is een fraai en landschappelijk waardevol gebied.

 • Gebiedsvisie zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen

  Het Hoornerveen kenmerkt zich doordat het aan de rand van Heerde ligt, relatief verstedelijkt is en toch onderdeel is van het landelijk gebied.

 • PlanMER

  Bij de voorbereidingen van de structuurvisie en bestemmingsplannen geldt een zogenoemde planMER–plicht (een milieueffectrapportage).

 • Stedenbouwkundige visie Hoorn

  Het doel van de stedenbouwkundige visie Hoorn is om een ruimtelijk afwegingskader op te stellen waaraan bestaande en toekomstige ontwikkelingen in Hoorn beoordeeld kunnen worden.

 • Structuurvisie 2025

  De structuurvisie beschrijft het panorama van de gemeente Heerde in 2025. Daarnaast wordt aangegeven welke waarden de verschillende deelgebieden van de gemeente hebben en op basis van welke principes deze verder ontwikkeld kunnen worden.

 • Toekomstvisie Heerde 2025

  pdf, 1MB

  Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan in snel tempo. Om hierop in te spelen heeft de gemeente Heerde de Visie Heerde 2025 opgesteld.

 • Uitnodigingsplanologie

  Ondernemers en privépersonen vragen steeds meer vrijheid bij plannen op het gebied van bouwen en ruimtegebruik. Als gemeente Heerde spelen we hierop in.

 • Woonagenda