Centrumvisie Heerde 2.0

In 2011 is de werking van de Centrumvisie Heerde uit 2006 geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat er behoefte is aan een aanscherping en herijking van de visie op het centrum van Heerde, waarbij een ‘stip op de horizon’ wordt gezet.

De ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ voorziet hierin.

Doel & ambitie

Doel van de ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ is het schetsen van een inspirerend en duidelijk toekomstbeeld voor alle betrokken partijen. Zij beoogt deze partijen uit te nodigen om het economisch functioneren van het centrum een impuls te geven en inspiratie te bieden voor ruimtelijke kwaliteitsimpulsen. Daarbij is samen­werking en krachtenbundeling essentieel.

De ambitie van de ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ is dat het Heerder centrum in 2025 een comfor­tabel en herkenbaar winkelgebied is, met een prettig on­dernemersklimaat. Een centrum waar bewoners naar toe gaan voor hun inkopen, maar ook dé plek waar bewoners én bezoekers graag willen zijn. Het is een dorpshart waar regelmatig wat te beleven valt met een aangename en eigen Heerdese sfeer.

Uitnodigend beleidskader

De ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ is in lijn met de Structuurvisie gemeente Heerde 2025. Dit betekent dat het principe van uitnodigingsplanologie wordt toegepast, waarbij de gemeente de regisserende en kaderstellende rol neemt en de initiatief – en productierol zo veel mogelijk wordt overgelaten aan andere partijen. In de ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ is daarom een wervend en uitnodigend toekomstbeeld geschetst, waarbij binnen een duidelijke kader ruimte wordt geboden aan initiatieven die de kwaliteiten van het centrum versterken.

Grondslag voor herinrichting

In het kader van het Regiocontract is voor de herinrichting van het centrum van Heerde een budget beschikbaar, dat voor 1 januari 2016 besteed dient te worden. Voor deze herinrichting zijn inmiddels de eerste voorbereidende stappen gezet. De ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ vormt de formele grondslag voor de verdere uitwerking van concrete uitvoeringsmaatregelen. 

Vaststelling

De gemeenteraad van Heerde heeft de ‘Centrumvisie Heerde 2.0’ op 3 maart 2014 vastgesteld. U vindt de stukken onderaan deze pagina. Scroll hiervoor naar beneden.