Gebiedsvisie zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen

Het Hoornerveen kenmerkt zich doordat het aan de rand van Heerde ligt, relatief verstedelijkt is en toch onderdeel is van het landelijk gebied.

De bebouwing en het grondgebruik zijn wisselend van kwaliteit en vertonen wisselende samenhang met het landschap. Zowel de land­schappelijke kwaliteit en samenhang, als ook de over­wegende woonfunctie staan daardoor onder druk. Om locaties, zoals het Hoornerveen, een impuls te geven heeft de Provincie Gelderland de streekplanuitwerking ‘zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking’ vast­gesteld.

Een belangrijk uitgangspunt van dit beleid is onder andere dat landschappelijke versterking van de zoekzo­nes, zoals het Hoornerveen, bereikt moet worden door toevoeging van beperkte woningbouw of kleinschalige woon-/werkcombinaties in lage dichtheden, passend in de landschappelijke structuur. Dit betekent dat beperkte woningbouw of woon-/werkcombinaties worden toegestaan mits er een bijdrage wordt geleverd aan de landschappelijke versterking van het Hoornerveen.

Met de gebiedsvisie ‘zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen’ (pdf, 6MB) laten wij zien hoe wij uitvoering geven aan de streekplanuitwerking van de provincie Gelderland.

De gemeenteraad van Heerde heeft de gebiedsvisie op 15 juli 2013 vastgesteld.

De gebiedsvisie voorziet in het beleidskader. Zowel de investeringen in het landschap als de regeling voor nieuwe woningbouw komen in de gebiedsvisie aan de orde.