PlanMER

Bij de voorbereidingen van de structuurvisie en bestemmingsplannen geldt een zogenoemde planMER–plicht (een milieueffectrapportage).

Dit is een onderzoek waarin de milieugevolgen van een plan (in dit geval de structuurvisie en de bestemmingsplannen) in een vroeg stadium inzichtelijk worden gemaakt.

Achtergrond

Door het opstellen van een digitale structuurvisie wil Heerde de ruimtelijke basis scheppen voor de gewenste fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente. Met het vaststellen van twee bestemmingsplannen buitengebied ontstaat er daarnaast een actuele juridische regeling voor bestaande functies en de autonome ontwikkeling daarvan in het buitengebied.

EHS en Natura 2000

Een deel van het buitengebied van Heerde is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast zijn onderdelen van de natuurgebieden 'Veluwe' en 'IJssel – uiterwaarden' (Natura 2000) gelegen binnen de gemeentegrenzen. Dit zijn natuurgebieden die beschermd zijn op basis van Europese regelgeving. Voor de Natura 2000 gebieden wordt een passende beoordeling uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of de plannen een positieve of negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het natuurgebied.

Procedure

De PlanMER lag gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West ter inzage.