Stedenbouwkundige visie Hoorn

Het doel van de stedenbouwkundige visie Hoorn is om een ruimtelijk afwegingskader op te stellen waaraan bestaande en toekomstige ontwikkelingen in Hoorn beoordeeld kunnen worden.

Door middel van deze visie wordt invulling gegeven aan de provinciale zoekzone landschappelijke versterking/kleine kernen. Uit de visie komt naar voren waar het binnen de stedenbouwkundige structuur mogelijk is woningen te bouwen en op welke wijze eventuele nieuw­bouw past in het landschap en de structuur van het dorp. De stedenbouwkundige uitspraken zijn vanuit een stedenbouwkundig oogpunt gedaan. Consequenties voor bijvoorbeeld milieu-aspecten, verkeer en volkshuisvesting zijn daarbij niet in beeld gebracht. Bij de uitwerking van de plannen in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of omge­vingsvergunning moet een dergelijke integrale afweging wel worden gemaakt.

De stedenbouwkundige visie is geen integrale dorpsvisie, structuurvisie in het kader van de Wet ruimte­lijke ordening (Wro) of ontwikkelingsvisie waarin concrete ontwikkelingen in het dorp integraal worden afgewogen. Wel moet de voorliggende visie beschouwd worden als vast­gesteld beleid. Dit betekent dat de gemeente zichzelf bindt aan de inhoud van de visie bij de beoordeling van nieuwe en bestaande ontwikkelingen in de kern Hoorn.

De gemeenteraad van Heerde heeft de gebiedsvisie op 17 juni 2013 vastgesteld.