Centrumplan Heerde

Samen met Van Wijnen en 3 andere grondeigenaren werken wij aan een goede en duurzame inrichting van de openbare ruimte en voldoende parkeergelegenheid voor het dorpscentrum.

Doel van de ontwikkeling

Het centrum van Heerde moet aantrekkelijker moeten worden voor inwoners, ondernemers en recreanten.

In de centrumvisie van de gemeente Heerde (pdf, 10,8Mb) staat wat voor centrum we willen hebben in 2025: Een comfortabel en herkenbaar winkelgebied met een prettig ondernemersklimaat. Een centrum waar bewoners naar toe gaan voor hun dagelijkse boodschappen. Maar ook dé plek waar bewoners én bezoekers graag in een ontspannen sfeer verblijven. Er valt regelmatig wat te beleven in een aangename en eigen Heerdense sfeer. Het centrum is levendig en compact, heeft een unieke uitstraling en aanbod, heeft een prettig woonklimaat en aantrekkelijk groen.

Het plan voldoet hieraan: het biedt ruimte voor wonen, centrumfuncties en maakt het centrum als geheel aantrekkelijker om te verblijven. Het plan zorgt zo voor een levendig en dynamisch centrum met een goed woon- en leefklimaat.

Het plan

Het plan gaat over de volgende locaties:

Deze locaties hebben elkaar nodig en versterken elkaar.

In de plannen is er in totaal ruimte voor

  • 650 m2 centrumfuncties
  • 53 appartementen (klein en groot)
  • 10 seniorenwoningen (2-onder-1-kap)
  • 6 woningen (2-onder-1-kap)

Van de woningen en appartementen zijn 24 bedoeld voor sociale huur. Daarnaast is er een groot aandeel seniorenwoningen. Omdat die ook dichtbij voorzieningen liggen, is dit een belangrijke meerwaarde voor het plan.

Kijk meer informatie over de woningen op de speciale website van Van Wijnen. Klik hiervoor op de volgende link:

www.vanmeurshof.nl

Lees hier de nieuwsbrief voor omwonenden van het Van Meurshof over de start bouw.

Een deel van de appartementen wordt gebouwd door Triada. Klik voor die plannen op de de volgende link:

www.triada.nl

Geschiedenis

In mei 2016 heeft de gemeente Heerde de gemeentewerf aan de Dorpsstraat te koop aangeboden. Het college van B&W heeft toen, na een voorselectie waarbij van de 11 ingediende plannen 5 overbleven, besloten om Van Wijnen uit te nodigen om de plannen voor deze en omliggende locaties verder te ontwikkelen. Die moesten wel aansluiten bij de ideeën die in de centrumvisie staan. Deze visie is met inbreng van inwoners van Heerde gemaakt. 

Bij het maken van de plannen heeft Van Wijnen veel overleg gehad met de eigenaren van de verschillende locaties. Verder heeft Van Wijnen ook overlegd met een klankbordgroep van centrumbewoners en -gebruikers. 

Het college van B&W kon achter de plannen staan. Op 13 april 2021 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst getekend met Van Wijnen. Op 18 april 2023 heeft het college van B&W ingestemd met het bestemmingsplan voor dit gebied. U kon van 26 april tot en met 6 juni 2023 het plan inzien en uw reactie hierop geven.

Woningbehoefte

Overal in Nederland heerst woningnood, ook in onze gemeente. Daarom willen we graag dat er flink wat woningen worden gebouwd. Het college van B&W vindt dit de komende jaren dan ook erg belangrijk. Daarom is belangrijk dat in de plannen voor het centrum ook woningen opgenomen zijn. Daarbij is ook gedacht aan groepen, zoals ouderen.

Openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Maar het wordt gebruikt door bewoners en bezoekers. Dus heeft de gemeente aan een werkgroep van centrumbewoners, ondernemers en de ‘Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide’ gevraagd hier ideeën voor uit te werken. Dit heeft 2 schetsen opgeleverd van hoe de openbare ruimte er uit komt te zien. Denk bijvoorbeeld aan groen, het type bestrating, bankjes en dergelijke.

De gemeente heeft alle inwoners van de gemeente gevraagd welke schets ze het mooiste vinden. U kon via www.samenwerkenaanheerde.nl uw mening geven. De meerderheid heeft gekozen voor ‘De toekomst ontmoet het verleden’. Bij het ontwerp van de openbare ruimte wordt dit sfeerbeeld daarom als uitgangspunt genomen. Daarbij worden ook de opmerkingen meegenomen die zijn gemaakt.

Deze sfeerschets laat een centrum zien waarin hedendaagse thema's een plek hebben gekregen. Denk dan aan: het hergebruik van grondstoffen, aanpassing aan het veranderende klimaat en ruimte voor meer verschillende soorten dieren en planten. Ook wel genoemd: circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Op 1 februari 2024 is in het kader van biodiversiteit een ecomaat geplaatst, maar er worden ook andere maatregelen genomen voor natuur en klimaat.

Stand van zaken

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 11 oktober tot en met 21 november 2023 ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daardoor definitief geworden. De gebouwen op de gemeentewerflocatie zijn inmiddels gesloopt. Momenteel worden daar nutsvoorzieningen aangelegd en het terrein wordt bouwrijp gemaakt.

Bekijk de voortgang van het project in beeld via de fotogalerij.

Heeft u een vraag over dit project?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: