MFA Wapenveld

De gemeente werkt aan een multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Wapenveld, op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

Waarom een mfa?

Er was altijd al de wens om de Hof van Cramer naar het centrum te verplaatsen. De Hof van Cramer is een begrip in Wapenveld. Maar de locatie aan de Putterweg was bedoeld als pilot. De nieuwe mfa komt op de huidige locatie van de sporthal en tennishal. Met de bouw van de mfa neemt ook de levendigheid in het centrum van Wapenveld toe.

Belangrijke deelnemers zijn Stip (Steun- en Informatiepunt, waar inwoners met zorgvragen terecht kunnen), Hof van Cramer en de bibliotheek. Zij willen een laagdrempelige ontmoetingsplek maken voor alle inwoners van Wapenveld.
De bibliotheek versterkt de functie van het gebouw als ontmoetingsplek. Daarnaast is de bibliotheek belangrijk vanwege de educatieve functie. Doordat verschillende zorg- en welzijnsorganisaties bij elkaar zitten, kunnen ze beter naar elkaar doorverwijzen. Zo kunnen preventie en zorg beter samenwerken. In de sporthal kan overdag gymles worden gegeven, en 's avonds kunnen sportverenigingen er terecht.

Door deze functies in één gebouw te hebben, zijn ze functioneel én financieel meer toekomstbestendig. Daarnaast is het een energieneutraal gebouw, wat duurzaam is en een belangrijke kwaliteitsimpuls.

De plannen

De gemeenteraad heeft gekozen voor een volledig nieuw gebouw, inclusief een nieuwe sporthal. Ook een nieuwe brandweerkazerne komt in dit gebouw. Dit betekent, dat de huidige brandweerkazerne en sporthal worden gesloopt. Door te kiezen voor volledige nieuwbouw komt er een toekomstbestendig gebouw. Hierbij worden de verschillende functies zo goed mogelijk samengevoegd. In de plannen zit ook de huisartsenpraktijk. Deze komt volledig op de begane grond. Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 23Mb).

Het proces

Op 3 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Nu kunnen we het definitieve ontwerp verder uitwerken naar een technisch ontwerp. 

Tegelijkertijd met het uitwerken van een technisch ontwerp, wordt ook de aanbestedingsstrategie vastgesteld. Deze strategie bepaalt het soort contract dat voor de uitvoerende partijen gaat gelden. In deze periode moeten verschillende afwegingen worden gemaakt, op basis van de marktomstandigheden en het specifieke risicoprofiel van dit project. Als de strategie is vastgesteld, kan de bouw worden aanbesteed.

De uitvoerende partij(en) worden geselecteerd met een Europese aanbesteding. Als de contracten met de uitvoerende partijen zijn getekend, kan de bouw beginnen. De bouw kent zijn eigen dynamiek van dagelijkse werkzaamheden op de bouw tot het bewaken van het financiële budget voor en na de oplevering. 

Belangrijk is met elkaar de goede dingen te doen en samen te streven naar het beste eindresultaat. 

Toekomstige gebruikers

Diverse partijen willen van het nieuwe gebouw gebruik gaan maken. Dit zijn:

 • Het bestuur van de huidige Hof van Cramer
 • De bibliotheek Noord Veluwe (nu nog in de Hof van Cramer aan de Putterweg)
 • Brandweer Wapenveld (eigenaar is gemeente Heerde)
 • De gemeente Heerde in een aantal rollen:
  • Eigenaar van de sporthal
  • Eigenaar van de locatie 0-100+ (als ‘dependance’ van STIP in Heerde)
  • Maatschappelijk werk en jeugd
 • Huisartsenpraktijk Wapenveld houdt meedoen in de mfa in optie

Vrijkomende locaties

Door de verhuizing van de Hof van Cramer en eventueel de huisartsen aan de Putterweg, komen die locaties vrij. Ook de tussenliggende Sionskerk wordt verkocht. Het is nu nog niet duidelijk wat er met die locaties gaat gebeuren.

Huurappartementen en brandweerkazerne

Naast de bouw van de mfa zelf, worden er door Triada ook (minimaal) 17 sociale huurappartementen gebouwd op het terrein aan de Klapperdijk 25. De gemeente heeft dit terrein hiervoor aangekocht. Door samen te werken kunnen gemeente en Triada een gezamenlijk voordeel behalen, bijvoorbeeld in de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor deze plannen.

De huidige brandweerkazerne was in eerste instantie niet bij het project betrokken. Deze is er bij gekomen, omdat men daar ‘krap in het jasje zit’, maar ook omdat de Veiligheidsregio blusvoertuigen anders gaat verdelen. Hierdoor komt in Heerde (volgens de plannen) een nieuwe, grotere bluswagen die niet past in de huidige kazerne. Een nieuwe kazerne is daarom nodig. Daarnaast blijkt de sloop ook nodig om voldoende parkeerplaatsen aan te kunnen leggen.

Stand van zaken

Onlangs is een inventarisatie gehouden naar de voorwaarden voor een 'horeca-punt' in de mfa. De uitkomsten hiervan zijn via een 'actieve raadsinfo' (ari) meegedeeld aan de raadsleden. De uitkomsten van de inventarisatie zullen worden doorvertaald naar het technisch ontwerp dat nu wordt gemaakt. Belangrijk is dat er 2 uitgiftepunten komen, één aan de kant van de sporthal, en één aan de kant van de mfa. 

Verder heeft het college van B&W in maart besloten tot verkoop van de grond waarop Triada de appartementen zal bouwen.

Verdere informatie

Heeft u een vraag?

Vul dan onderstaand formulier in. U kunt het formulier online invullen en verzenden.