Veel gestelde vragen en antwoorden

Sinds wanneer moet een bovengrondse tank een installatiecertificaat hebben? 

Op grond van landelijke regelgeving moeten sinds 1 januari 2015 alle bovengrondse tanks bestemd voor de opslag van vloeibare brandstoffen, zoals diesel, zijn voorzien van een installatiecertificaat.

Hoe weet ik of mijn tank een installatiecertificaat moet hebben? 

Voor alle tanks met een inhoud van 300 liter of meer, dus óók voor kleine dieseltanks van bijvoorbeeld agrarische bedrijven, loonbedrijven en garagebedrijven, geldt dat een installatiecertificaat vereist is. Bij een controle van de gemeente of de omgevingsdienst dient u dit installatiecertificaat te kunnen tonen.

Welke risico’s loop ik als in een tank zonder installatiecertificaat heb staan?

U bent als eigenaar van de tank verantwoordelijk voor het hebben van een installatiecertificaat voor uw tank. Heeft u een tank zonder installatiecertificaat op uw erf of binnen uw bedrijf, dan loopt u het risico dat in geval van calamiteiten uw verzekeraar de schade niet vergoedt. Daarnaast kan het bevoegd gezag (de gemeente) handhavend optreden door middel van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. U riskeert tevens een boete voor het niet kunnen tonen van een installatiecertificaat. 

Wat moet ik doen als mijn tank niet kan worden voorzien van een installatiecertificaat?

Het kan zijn dat uw tank niet kan worden voorzien van een installatiecertificaat. Vaak zijn dit tanks die voor 1 januari 2000 in gebruik zijn genomen en/of niet zijn voorzien van een mangat. Deze tanks moeten gesaneerd worden door een daarvoor erkend bedrijf. Alleen bedrijven met een BRL-K902 certificering zijn erkende tanksaneerders.

Waar moet ik op letten bij het laten saneren van mijn dieseltank?

Het vervoeren van een ongereinigde dieseltank is verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben (erkende saneerders).Het afgeven van de tank aan een particuliere koper, oudijzerhandelaar, oliehandelaren of andere bedrijven zonder ontheffing is daarom niet toegestaan. U dient na sanering van een tank een saneringscertificaat te kunnen tonen aan het bevoegd gezag (de gemeente). Uitsluitend een erkende saneerder kan een dergelijk certificaat afgeven. Een verschrotingsbewijs of enkele afvalbon is geen saneringscertificaat.

Waar vind ik erkende tanksaneerders?

Via internet kunt u als volgt nakijken welke bedrijven een tanksanering uit mogen voeren:

  • Ga naar www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven.aspx
  • Vul in het vakje ‘Norm/BRL’ de gezochte certificering in, namelijk K902
  • Klik op de knop ‘zoek’ en een alfabetische lijst van bedrijven die een tank mogen saneren wordt weergegeven.

Kan illegale sanering van een dieseltank leiden tot een boete?

U bent als eigenaar van de tank verantwoordelijk voor een juiste sanering van uw tank. Geeft u bijvoorbeeld uw oliehandelaar opdracht zorg te dragen voor de sanering van uw tank dan moet uw oliehandelaar daarvoor erkend zijn. Is uw oliehandelelaar geen erkende saneerder en wordt de sanering uitbesteed aan een derde partij, dan dient u na te gaan of deze derde partij erkend is voor tanksanering.

Indien wordt geconstateerd dat een dieseltank van uw erf of uit uw bedrijf is verwijderd en u geen saneringscertificaat kunt tonen, dan kan hier door middel van een boete handhavend tegen worden opgetreden.

Waar kan ik terecht voor meer informatie of vragen?

Wilt u verdere informatie of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.

Terug naar de hoofdpagina.