Privacyverklaring WPG

Dit is de privacyverklaring Wet Politiegegevens (WPG) van de gemeente Heerde. De gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Voorbeelden van boa’s in dienst bij de gemeente zijn: gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs en leerplichtambtenaren. Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen treedt de boa handhavend op. Hiervoor verwerkt een boa persoonsgegevens.

Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de WPG van toepassing. Net als de AVG stelt de WPG eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. 

Zo kent de WPG bijvoorbeeld specifieke bewaartermijnen voor de opslag van politiegegevens, terwijl de AVG geen concrete bewaartermijnen voorschrijft. Ook stelt de WPG andere eisen bij het delen van politiegegevens tussen verschillende partijen, is er een verplichting tot logging en zijn er in de WPG aanvullende beperkingen en uitzonderingen op de in de AVG geldende privacy rechten van betrokkenen. In deze privacyverklaring geeft de gemeente Heerde uitleg over hoe zij omgaat met politiegegevens. 

Waarvoor verwerkt de gemeente persoonsgegevens in het kader van de WPG?  

Onder de WPG worden persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden staan beschreven in WPG artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan: 

 • Het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd. 
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan het proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen. 
 • Onderzoek naar en opsporen van verdachten van strafbare feiten (waaronder graffiti-incidenten). 
 • Opsporing van verdachten van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken. 

Welke persoonsgegevens worden in het kader van de WPG verwerkt?  

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal registreert de gemeente Heerde contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. De gemeente Heerde verzamelt ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling. 

Het is mogelijk om coulanceverzoek in te dienen voor een proces-verbaal. De gemeente Heerde verzamelt dan, naast de gegevens die al bij het verzoek zijn verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, het proces-verbaalnummer en eventueel overige op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens. 

Als de gemeente Heerde aangifte doet bij de politie verzamelt zij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en -datum, ‘tag’ en/of ‘sign’ bij een graffiti-incident en tijd, plaats en soort strafbaar feit.  Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van verdachten van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maakt de gemeente Heerde ook gebruik van camerabeelden. 

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de WPG verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting. De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van: 

 • Wetboek van Strafvordering; 
 • Wet politiegegevens; 
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; 
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

In de WPG staan wettelijk bepaalde termijnen voor hoe lang politiegegevens bewaard mogen worden. Als deze termijn is bereikt, moeten de persoonsgegevens definitief gewist worden.  

 • Camerabeelden van stations, haltes, gebouwen en terreinen bewaren wij - als er geen incident is geweest - maximaal 28 dagen. 
 • Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures. 

Delen van persoonsgegevens

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht. 

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleert de gemeente Heerde gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet zij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege bijvoorbeeld zwartrijden. 

Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet. 

Daarnaast deelt de gemeente Heerde soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, Cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd. 

Privacyrechten onder de WPG? 

Onder de WPG wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de WPG van u verwerkt, te bekijken. Voor het gebruikmaken van deze rechten kunt u een afspraak bij de gemeente maken of online een verzoek indienen.

Als uw persoonsgegevens onder de WPG onjuist of onvolledig zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kunt u persoonsgegevens laten corrigeren, verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U ontvangt een bericht als uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van uw gegevens in behandeling is genomen. Ook kunt u in beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. 

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Heerde, kan dat met het formulier op de pagina Klacht indienen van de gemeente. Daarnaast kunt u een formele privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de WPG.

De gemeente Heerde heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via privacy@heerde.nl.

De gemeente Heerde heeft het recht een verzoek af te wijzen als: 

 • Het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren; 
 • Dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen; 
 • De openbare veiligheid in het geding is; 
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden; 
 • De nationale veiligheid in het geding is; 
 • De gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren; 
 • Het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.